UITSTEKEND - 24k reviews op Trustpilot

Algemene Voorwaarden & Modaliteiten - PIT&PIT Affiliate Partner Programma

Door in te schrijven als affiliate partner in het Pit&Pit Affiliate Programma (het "Programma") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (de "Voorwaarden").

Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig leest alvorens u in te schrijven. Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen Pit&Pit BV: een vennootschap statutair gevestigd te Putten 27, 2320 Hoogstraten
("Pit&Pit ", "wij", "ons") en U (de "Affiliate", "u").
Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen of veranderingen aan het Programma, met inbegrip van de introductie van nieuwe functies en middelen die van tijd tot tijd door ons beschikbaar worden gesteld, zijn onderhevig aan deze Voorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk ogenblik bekijken door hier een link naar de Voorwaarden in te voegen
Overtreding van deze Voorwaarden kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten als Affiliate en annulering van eventuele uitstaande affiliate referral fee betalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend.


Account Registratie & Voorwaarden

Om het aanmeldingsproces voor een Affiliate account ("account") te voltooien
dient u uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres, en alle andere informatie die wordt gevraagd.
U dient 18 jaar of ouder te zijn om aan dit programma te mogen deelnemen.
Elke account is bedoeld voor gebruik door één rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap of een maatschap) of een individuele gebruiker. Wij staan niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met enige andere persoon of met meerdere gebruikers in een netwerk. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid en de geheimhouding en privacy van alle gebruikersnamen en wachtwoorden (inclusief die van eventuele Uitgenodigden) ligt bij persoonlijk.
U mag het Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van het Programma geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).


Referral Links & Promotie

Zodra u zich hebt aangemeld voor het Programma, krijgt u een URL-link die moet worden gebruikt om u te identificeren wanneer u een link plaatst vanaf uw site, e-mail of andere communicatie naar de website van Pit&Pit. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een dergelijke link correct is geformatteerd.
We kunnen ook grafische afbeeldingen leveren die binnen de links gebruikt kunnen worden om Pit&Pit te promoten. U mag deze afbeeldingen op geen enkele manier wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de afbeeldingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen.
U mag onze naam of afbeeldingen in geen enkele bulk e-mail gebruiken, tenzij wij onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij kunnen de Overeenkomst beëindigen indien uw marketingactiviteiten leiden tot zinvolle klachten over spam waarin u ons of onze diensten noemt.
U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het Programma. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze diensten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van het Pit&Pit-bedrijf of een relatie tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst.


Doorverwijzingsvergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een doorverwijzingsvergoeding voor de verkoop van een abonnement, moet de klant via een link op uw site, e-mail of andere communicatiemiddelen doorklikken naar de website van Pit&Pit en binnen 2 dagen na de eerste doorklik een aankoop verrichten. Als ze er niet in slagen om binnen die 2 dagen een aankoop te doen en later terugkeren zonder uw link te volgen, zal u geen doorverwijzingsvergoeding verdienen.
Wij betalen alleen verwijzingsvergoedingen voor links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. Opdat onze systemen de doorverwijzing kunnen volgen, moet de bezoeker cookies ingeschakeld hebben. Wij betalen geen doorverwijzingstoeslagen als iemand zegt dat hij zich via jou heeft aangemeld, maar dit niet door ons systeem wordt bijgehouden.
De doorverwijzingstoeslag bedraagt 10% van onze inkomsten uit klanten die u doorverwijst. De doorverwijzingstoeslag wordt op je Affiliate-account bijgeschreven zodra de klant zijn abonnement heeft betaald. Referral fees worden alleen verdiend als een klant een volledige betaling verricht.


Betaling

Opgebouwde referral fees worden ongeveer één keer per maand via bankoverschrijving uitbetaald en alleen wanneer uw opgebouwde referral fees xxx of meer bedragen. De Affiliate zal dan een factuur sturen naar Wholefoods BV BE0505805213 voor het aangegeven bedrag. U dient een geldige bankrekening te hebben om de referral fees te kunnen ontvangen, aangezien wij geen betaling via cheque/cheque, creditcard, contant of andere methode aanbieden.
Terugbetaalde of teruggeboekte betalingen van klanten als gevolg van creditcardfraude komen niet in aanmerking voor referral fees. We kunnen het bijschrijven van referral fees uitstellen op basis van risico analyse overwegingen en Anti-Money Laundering procedures.
Een overzicht van de inschrijvingen en een overzicht van de referral fees is beschikbaar voor de Affiliate door in te loggen op hun Affiliate account.
De structuur van de referralvergoedingen kan naar eigen goeddunken worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor referralvergoedingen te diskwalificeren die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of al te agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden.
Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, lasten, heffingen, beoordelingen en andere vergoedingen van welke aard dan ook die worden opgelegd aan uw betrokkenheid bij deze Overeenkomst en zijn de verantwoordelijkheid van, en moeten door u worden betaald.
Wij behouden ons het recht voor om commissies te controleren en te wijzigen op basis van daadwerkelijk betaalde orders, de kennisgeving per e-mail wordt niet opgevat als een bevestigde commissie - dit is slechts een kennisgeving, en elke betaling zal worden geverifieerd op basis van echte transacties.


Definitie van de klant

Elke klant die een dienst afneemt via dit programma wordt geacht een klant te zijn van Wholefoods BV . Dienovereenkomstig zullen al onze regels, beleid en operationele procedures met betrekking tot prijzen, bestellingen van klanten, klantenservice en verkoop van diensten van toepassing zijn op deze klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Wholefoods BV is niet verantwoordelijk voor enige bewering of toezegging gedaan door de Affiliate die in strijd is met onze regels, ons beleid of onze operationele procedures.


Prijzen & Beschikbaarheid

Wij bepalen de prijzen die in rekening worden gebracht voor diensten die onder dit Programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. De prijzen en beschikbaarheid van de diensten kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op diensten die u op uw site hebt vermeld, moet u geen prijzen voor diensten op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaalde dienst niet garanderen.


Auteursrechtelijk en handelsmerk gerelateerd materiaal

U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw recensies, productbeschrijvingen en artikelen (indien van toepassing op uw site en andere kanalen) voldoen aan alle toepasselijke auteursrecht-, handelsmerk- en andere wetgeving. Pit&Pit BV is niet verantwoordelijk als u in strijd met de wetten op auteursrechtelijk of handelsmerkrechtelijk beschermd materiaal van een andere partij gebruikt.


Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst begint op het moment dat wij uw programma-aanvraag accepteren en eindigt op het moment dat deze door één van beide partijen wordt beëindigd. U of wij mogen deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij op de hoogte te brengen van de beëindiging. Kennisgeving per e-mail, aan u gericht door onze administratie, wordt beschouwd als voldoende kennisgeving om deze Overeenkomst te beëindigen. Wholefoods BV behoudt zich het recht voor om het Programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het Programma zal Pit&Pit BV alle rechtmatige uitstaande verdiensten betalen.


Beëindiging

Pit&Pit BV heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere dienst van Wholefoods BV, te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment. Een dergelijke beëindiging zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw Affiliate Account, en het verbeuren en afstand doen van alle potentiële of opgebouwde doorverwijzingsvergoedingen in uw Account, indien deze verdiend zijn door frauduleuze, illegale, of met al te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Pit&Pit BV behoudt zich het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook service te weigeren. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en alle links naar de website van Wholefoods BV en al onze afbeeldingen en andere materialen die in het kader van het Programma worden verstrekt, van uw site verwijderen.


Verhouding tussen Partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of arbeidsverhouding tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet gemachtigd om namens ons aanbiedingen te doen of te accepteren, of aanbiedingen te doen. U zult geen enkele bewering uiten, hetzij op uw site via eender welk kanaal, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze Overeenkomst.


Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf en de functionarissen, directeurs, werknemers, aandeelhouders of agenten van het Bedrijf sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag, soort verlies of schade die voor u of een derde kan voortvloeien in verband met dit Programma. (met inbegrip van, zonder beperking, elk direct, indirect, punitief of gevolgverlies of -schade, of verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en hetzij uit onrechtmatige daad (met inbegrip van, zonder beperking, nalatigheid).
Niets in deze wettelijke kennisgeving zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitsluiten of beperken voor:
  • (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid
  • (b) fraude; of
  • (c) onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele zaak; of
  • (d) elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
Als uw gebruik van materiaal dat in het kader van dit Programma wordt verstrekt, leidt tot de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle kosten daarvan op u. De maximale totale aansprakelijkheid van het Bedrijf onder of in verband met deze Voorwaarden, of een ondergeschikte overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins (een "Claim"), is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het totale bedrag dat wij verplicht zijn aan u te betalen in de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de periode die aanleiding geeft tot een dergelijke Claim.


Kennisgeving

Alle kennisgevingen door u aan ons moeten worden gegeven aan Pit&Pit BV op info@pit-pit.com. Wij kunnen u in kennis stellen op het e-mailadres dat u bij uw registratie aan ons hebt verstrekt. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en correct te zijn betekend 24 uur nadat een e-mail is verzonden. Bij het bewijzen van de betekening van een kennisgeving zal het voldoende zijn om te bewijzen, in het geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail werd verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.


Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst als dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben (een "geval van overmacht").
Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:
  • (a) stakingen, lock-outs of andere industriële acties;
  • (b) burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog
  • (c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, grondverzakking, epidemie of andere natuurramp
  • (d) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken
  • (e) de handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige regering.
Onze prestaties worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmachtsituatie voortduurt, en wij zullen voor de duur van die periode een verlenging van de uitvoeringstermijn hebben. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om het geval van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze Voorwaarden ondanks het geval van overmacht kunnen worden nagekomen.


Verklaring van afstand

Indien wij op enig moment nalaten aan te dringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden, of indien wij nalaten een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij krachtens deze Voorwaarden recht hebben, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en zal dit u niet ontslaan van de nakoming van dergelijke verplichtingen.
Een verklaring van afstand door ons van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim.
Geen verklaring van afstand door ons van een van deze Voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij het uitdrukkelijk wordt vermeld als een verklaring van afstand en schriftelijk aan u wordt meegedeeld.


Scheidbaarheid

Indien een bevoegde autoriteit bepaalt dat een bepaling van deze voorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende bepalingen en voorwaarden, die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.


Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het gebruik van het Programma en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen ons.
Wij erkennen beiden dat, bij het aangaan van deze Voorwaarden, geen van ons heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, toezegging of belofte gegeven door de ander of geïmpliceerd uit iets gezegd of geschreven tijdens onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan het aangaan van deze Voorwaarden, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld.
Geen van ons zal enig rechtsmiddel hebben met betrekking tot een onware verklaring afgelegd door de ander, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum waarop we deze Voorwaarden zijn aangegaan (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en het enige rechtsmiddel van de andere partij zal zijn voor contractbreuk zoals voorzien in deze Voorwaarden.


Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze wettelijke kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Geschillen die in verband met deze wettelijke bepalingen ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.